Algemene voorwaarden, Trendy Home, Best.

Adres:  de Waal 2E, 5684 PH, Best
E-mail: info@trendyhome.nl
KvK: 89212738
BTW: NL864912353B01

1. Algemeen

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het bestelproces hebt doorlopen en je bestelling hebt bevestigd.

1.1 De regels die gelden voor alle aanbiedingen van Trendy Home kun je vinden op de website. Iedereen kan deze regels lezen en bekijken.

1.2 Als je iets bestelt bij Trendy Home, betekent dit dat je akkoord gaat met de regels over hoe het product geleverd wordt en hoe je moet betalen.

1.3 Trendy Home accepteert alleen de regels en afspraken die zij zelf hebben opgesteld. Andere regels van andere bedrijven worden niet geaccepteerd, tenzij Trendy Home hier schriftelijk mee akkoord gaat.

1.4 Trendy Home belooft dat het product dat je ontvangt voldoet aan wat ze hebben beloofd en dat het voldoet aan de specificaties die op hun website staan.

2. Levering

2.1 We leveren producten zolang we ze op voorraad hebben. Als iets niet op voorraad is, kunnen we het niet leveren.

2.2 Volgens de regels voor online aankopen streven we ernaar om bestellingen binnen 30 dagen uit te voeren. Als dit niet mogelijk is omdat het product niet op voorraad is of om andere redenen vertraging optreedt, zullen we binnen 1 maand na het plaatsen van de bestelling contact met je opnemen. In dat geval heb je het recht om de bestelling kosteloos te annuleren, zonder dat je ons eerst hoeft aan te manen.

2.3 We hebben aan onze leveringsverplichting voldaan zodra we de bestelde producten één keer aan je hebben aangeboden. Als we de producten bij jou thuis laten bezorgen en je weigert ze te accepteren, geldt het rapport van de vervoerder als bewijs dat we de producten hebben aangeboden.

2.4 De termijnen die we op onze website vermelden, zijn slechts schattingen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

4. Herroepingsrecht

4.1 Als je iets koopt bij Trendy Home en je bent een consument, dan mag je binnen 14 werkdagen zonder opgave van reden een deel of alle producten terugsturen. Dit heet het herroepingsrecht volgens de wet.

De 14 dagen beginnen op het moment dat je de producten hebt ontvangen. Als je na die 14 dagen de producten niet hebt teruggestuurd, wordt de koop definitief. Voordat je de producten terugstuurt, moet je binnen 14 dagen na ontvangst contact opnemen met de klantenservice van Trendy Home om dit te melden.

Je moet kunnen bewijzen dat je de producten op tijd hebt teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending. De producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking, inclusief accessoires en handleidingen, en in goede staat.

Als de producten zijn gebruikt, beschadigd zijn geraakt of er niet meer als nieuw uitzien, dan vervalt het recht om de koop te annuleren zoals beschreven in dit punt. Nadat Trendy Home de retourzending heeft ontvangen, zorgen zij ervoor dat binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten, aan jou wordt terugbetaald. Jij als consument bent verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het terugsturen van de producten.

4.2 Het recht om de koop te annuleren geldt niet voor:

Producten die speciaal voor jou zijn gemaakt, bijvoorbeeld op maat gemaakte producten, of producten met een duidelijk persoonlijk karakter.

4.3 Verplichtingen consument tijdens bedenktijd.

Je mag onze producten tijdens de bedenktijd uitpakken om goed te bekijken of het product je bevalt en te controleren. Let erop dat wanneer je het product wilt terugsturen, het product wel schoon en in ongeschonden staat blijft en de verpakking in goede staat.

Binnen 14 dagen mag het product zonder opgave van reden worden teruggestuurd. Deze termijn begint op het moment dat het product is afgeleverd.

Indien de zakken zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Trendy Home er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten wordt terugbetaald. .

In het geval dat je zelf voor retourzending moet zorgen, ligt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij jou. In andere gevallen ligt dit bij Trendyhome. Zorg er dus voor dat je een verzendbewijs hebt.

De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product zijn voor jezelf. Deze kosten worden indien van toepassing apart in rekening gebracht.

Producten die zijn voorzien van naam of een duidelijk persoonlijk karakter hebben zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

5. Gegevensbeheer

5.1 Als je een bestelling plaatst bij Trendy Home, worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Trendy Home. Trendy Home houdt zich aan de privacywetgeving en zal je gegevens niet aan derden verstrekken. Meer informatie hierover vind je in de Privacy Policy van Trendy Home.

5.2 Trendy Home respecteert jouw privacy als gebruiker van de website en behandelt jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

5.3 Soms maakt Trendy Home gebruik van een mailinglijst. In elke e-mail staat een instructie om jezelf van deze lijst af te melden als je dat wilt.

6. Garantie

6.1 Trendy Home garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantieperiode van Trendy Home is gelijk aan de garantieperiode van de fabrikant. Trendy Home is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele situatie van de koper, noch voor advies over het gebruik of de toepassing ervan.

6.3 Bij ontvangst van de producten moet de koper deze onmiddellijk controleren. Als blijkt dat het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, moet de koper dit direct melden aan de klantenservice van Trendy Home voordat het teruggestuurd wordt.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen moeten uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan Trendy Home worden gemeld. De producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in nieuwe staat. Als de koper de producten gebruikt, beschadigt, belast of doorverkoopt na constatering van gebreken, vervalt het recht om te reclameren en de producten terug te sturen. Binnen de termijn van 6 maanden ligt de bewijslast van eventuele gebreken bij Trendyhome. Na de termijn van 6 maanden moet de koper kunnen bewijzen dat de gebreken niet door onzorgvuldig handelen van de koper zijn ontstaan.

6.4 Als klachten van de koper gegrond worden bevonden, kan Trendy Home naar eigen keuze de producten kosteloos vervangen of een schriftelijke regeling treffen voor schadevergoeding met de koper. Houd er rekening mee dat de aansprakelijkheid van Trendy Home beperkt is tot het factuurbedrag van de betreffende producten, of het maximale bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Trendy Home, afhankelijk van wat Trendy Home kiest. Trendy Home is niet aansprakelijk voor andere vormen van schade, inclusief aanvullende schadevergoeding, indirecte schade, gevolgschade of winstderving.

6.5 Trendy Home is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid.

 Deze garantie is niet van toepassing als:

  • de koper in gebreke is bij Trendy Home;
  • de koper zelf de producten heeft gerepareerd of bewerkt, of als derden dit hebben gedaan;
  • de producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of op een onzorgvuldige manier zijn behandeld, in strijd met de instructies van Trendy Home en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking;
  • Verkleuring van de zakken door blootstelling van de zon. Je houdt er rekening mee dat onze producten gevoelig zijn voor zonlicht, zee en chloor.
  • Je houdt er rekening mee dat onze zitzakvulling elastisch is en na verloop van tijd kan slinken. Dit is een normale eigenschap van EPS.
  • Je bent voorzichtig met het openen van de verpakking en gebruikt geen scherpe voorwerpen zoals een schaar of mes.
  • Bij het retourneren en ontvangst van een nieuw product valt deze onder de oude garantieperiode.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij er specifiek in de aanbieding staat dat het bindend is.

7.2 Als je als koper een vrijblijvende aanbieding accepteert, heeft Trendy Home het recht om binnen 3 werkdagen na ontvangst van jouw acceptatie de aanbieding in te trekken of ervan af te wijken.

7.3 Mondelinge beloftes van Trendy Home zijn pas geldig als ze expliciet en schriftelijk bevestigd zijn.

7.4 Aanbiedingen van Trendy Home gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7.5 Trendy Home kan niet vastgehouden worden aan een aanbieding als het voor de koper duidelijk had moeten zijn dat er een duidelijke vergissing of typefout in de aanbieding stond.

7.6 Eventuele toevoegingen, wijzigingen of afspraken zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Voordat Trendy Home een bestelling accepteert, beoordelen ze of het mogelijk is om de bestelling uit te voeren. Pas nadat ze dit hebben beoordeeld, wordt de overeenkomst tussen Trendy Home en de klant definitief.

8.2 Trendy Home heeft het recht om bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen. Ze kunnen er ook voor kiezen om een bestelling alleen te accepteren als de klant betaalt bij aflevering of vooruitbetaalt. Dit geeft Trendy Home de flexibiliteit om te beslissen hoe ze bestellingen willen afhandelen.

Afbeeldingen en specificaties op de website van Trendy Home zijn niet 100% nauwkeurig. Ze geven slechts een indicatie van hoe het product eruitziet en wat de eigenschappen zijn. Het daadwerkelijke product kan enigszins verschillen van wat op de website wordt getoond. Als er kleine verschillen zijn, kunnen klanten geen vergoeding eisen of de overeenkomst annuleren.

9. Overmacht

9.1  Als Trendy Home niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege onvoorziene omstandigheden die buiten haar controle liggen, zoals problemen met leveranciers, technische storingen of andere onverwachte gebeurtenissen, dan is Trendy Home niet aansprakelijk.

9.2 In geval van overmacht heeft Trendy Home het recht om haar verplichtingen op te schorten of zelfs de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Ze kan ook wijzigingen aanbrengen in de overeenkomst, zodat ze deze wel kan nakomen. In geen geval hoeft Trendy Home een boete te betalen of schadevergoeding te bieden.

9.3 Als Trendy Home al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan voordat de overmacht plaatsvond, kan ze aparte betaling vragen voor het al geleverde of nog te leveren deel. Dit geldt echter alleen als dat deel op zichzelf waardevol is.

9.4 Kort gezegd betekent dit dat Trendy Home niet verantwoordelijk kan worden gehouden als ze haar verplichtingen niet kan nakomen door onvoorziene omstandigheden. Ze heeft het recht om de situatie aan te passen of de overeenkomst te beëindigen, zonder dat ze een boete hoeft te betalen. Als ze al deels heeft geleverd, kan ze daar wel apart betaling voor vragen..

10. Aansprakelijkheid

10.1 Trendy Home is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Het bovenstaande is een passage uit een contract of algemene voorwaarden met betrekking tot eigendomsvoorbehoud, een juridisch concept waarbij de verkoper eigenaar blijft van de goederen totdat de koper aan bepaalde voorwaarden voldoet, meestal betaling van de verschuldigde bedragen. Hier zijn de belangrijkste punten die worden genoemd:

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1: De eigendom van de verkochte goederen blijft bij Trendy Home totdat de koper alle verschuldigde bedragen heeft betaald, inclusief eventuele boetes, rente en kosten die voortvloeien uit de overeenkomst of eerdere overeenkomsten.

11.2: De koper mag de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen alleen doorverkopen als onderdeel van de normale bedrijfsuitoefening en mag ze niet gebruiken als betaalmiddel.

11.3: De koper heeft niet het recht om de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

11.4: De koper geeft toestemming aan Trendy Home (of een door Trendy Home aangewezen derde) om de goederen terug te nemen op alle plaatsen waar ze zich bevinden, als Trendy Home haar eigendomsrechten wil uitoefenen.

11.5: Als derden beslag leggen op de goederen of rechten daarop willen vestigen, moet de koper Trendy Home daarvan op de hoogte stellen.

11.6: De koper moet de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen verzekeren tegen brand, explosie, waterschade en diefstal, en op verzoek van Trendy Home de verzekeringspolis ter inzage geven.

Het doel van deze bepalingen is om Trendy Home te beschermen tegen wanbetaling of andere tekortkomingen van de koper, en om ervoor te zorgen dat Trendy Home de goederen kan terughalen als dat nodig is. Het eigendomsvoorbehoud geeft Trendy Home ook bepaalde rechten ten opzichte van derden die mogelijk aanspraak willen maken op de goederen. Het is belangrijk om op te merken dat de specifieke reikwijdte en voorwaarden van het eigendomsvoorbehoud kunnen variëren afhankelijk van de wetgeving en de specifieke overeenkomst tussen de verkoper en de koper.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Trendy Home en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Eindhoven kennis, tenzij Trendy Home er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u met ons contact opnemen.

13. Klachtenregeling

13.1. Als je problemen hebt met de uitvoering van een overeenkomst met een ondernemer, moet je de klacht binnen 7 dagen nadat je de problemen hebt ontdekt, duidelijk en volledig aan de ondernemer laten weten.

13.2. De ondernemer zal binnen 14 dagen antwoorden op de klacht die je hebt ingediend. Als het langer duurt om de klacht af te handelen, zal de ondernemer je binnen 14 dagen laten weten dat de klacht is ontvangen en een indicatie geven van wanneer je een meer uitgebreid antwoord kunt verwachten.

13.3. Als de klacht niet opgelost kan worden via overleg, ontstaat er een geschil dat kan worden voorgelegd aan een geschillenregeling.

13.4. Voordat je een geschil indient, moet je eerst contact opnemen met de ondernemer om te proberen het probleem samen op te lossen. Als jullie er niet uitkomen, kun je de klacht ook indienen via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

13.5. Het indienen van een klacht betekent niet dat de verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort, tenzij de ondernemer dit schriftelijk aangeeft.

13.6. Als de ondernemer jouw klacht gegrond vindt, kan hij ervoor kiezen om de producten die je hebt ontvangen gratis te vervangen of te repareren.